Avvikande telefontider: tors 9/5, fre 10/5 – Stängt. Offertförfrågan och skadeanmälan kan göras via hemsidan.

Brookfields hemförsäkring för exklusiva bostäder och ägodelar

Dataskyddspolicy

Dataskyddspolicy för Brookfield Underwriting AB

Vi värnar om din integritet och tar hanteringen av dina personuppgifter på största allvar. Vi hanterar dina personuppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR) och dataskyddslagen samt annan tillämplig lagstiftning och myndigheters föreskrifter. Den här dataskyddspolicyn beskriver hur vi samlar in, använder, lagrar, delar personuppgifter samt dina rättigheter och hur du kan tillvarata dem.

Vi behandlar huvudsakligen personuppgifter för att ingå, administrera och fullgöra avtal om försäkring.

När du kontaktar Brookfield och använder våra tjänster accepterar du vår dataskyddspolicy och godkänner att vi använder elektroniska kommunikationskanaler för att kommunicera med dig.

Brookfield Underwriting AB
Org.nr 556799-5351
Postadress: Box 5775, 114 87 Stockholm

(Brookfield) är personuppgiftsansvarig för behandling av dina personuppgifter.

Erbjudande, köp och förnyelse av försäkring: Brookfield behandlar personuppgifter i samband med erbjudanden om eller köp av försäkring, eller vid förnyelse av försäkringsavtalet. Laglig grund: behandlingen av personuppgifterna krävs för att kunna ingå och fullgöra avtalet om försäkring med dig (avtalsförpliktelse).

Kundadministration: Brookfield behandlar dina personuppgifter för att hantera kundrelationen med dig. Alla våra kunder är registrerade i ett elektroniskt kundregister. Vi kommunicerar med dig när det gäller ändringar i försäkringar, ändringar av villkor, ändringar i våra elektroniska tjänster samt för att ge annan viktig information. Vi behandlar personuppgifter vid fakturering och utförande av de avtal vi ingått med dig. Laglig grund: behandlingen av personuppgifterna krävs för att fullgöra avtalet med dig (avtalsförpliktelse).

Förfrågningar: när vi får förfrågningar från dig behandlar vi dina uppgifter med syftet att svara på din förfrågan, t.ex. frågor om våra försäkringar, oavsett om förfrågan kommer via telefon, e-post eller på andra sätt. Laglig grund: på denna grund lagrar vi t.ex. uppgifter om dig innan du ingått avtal med oss för att vi ska kunna administrera dig som potentiell kund oavsett om förfrågan kommer via telefon, e-post eller på andra sätt (berättigat intresse).

Kundnöjdhet: vi behandlar personuppgifter med syftet att utföra kundundersökningar samt för analyser av de svar vi mottagit, t.ex. när vi frågar om du är nöjd efter att ha pratat med oss, eller efter avslutad skadereglering. Laglig grund: behandling av dina personuppgifter för att förbättra kvaliteten samt i internt utbildningssyfte (berättigat intresse).

Statistik och utveckling av tjänster: Brookfield behandlar personuppgifter när vi utför analyser och rapporter, t.ex. för att analysera skadestatistik och identifiera möjlig förbättring av befintliga försäkringar. Laglig grund: på denna grund behandlar vi personuppgifterna för att genomföra kundanalyser för att nå ökad kundkännedom och identifiera behov av nya och befintliga försäkringar (berättigat intresse).

Fullgöra rättsliga förpliktelser: vi behandlar personuppgifter när så krävs för att följa gällande lagar och regler som är tillämpliga för vår verksamhet som försäkringsdistributör. T.ex. är vi skyldiga att föra ett register över kundklagomål, vi är skyldiga att registrera inträffade incidenter och vi är skyldiga att vidta åtgärder mot finansiering av terrorism. Laglig grund: rättslig förpliktelse.

Vilka personuppgifter vi samlar in beror på vilka försäkringar du har hos oss eller beroende på vilken försäkringsansökan som görs.

De personuppgifter som samlas in kan bland annat inbegripa;

Allmän identifiering och kontaktuppgifter: namn, e-postadress, telefonnummer, adress, kön, födelsedatum, utbildning och sysselsättning samt relation till försäkringstagare, försäkrad eller skadelidande.

Andra identifieringsnummer som tilldelas av myndigheter: personnummer och registreringsnummer på fordon.

Ekonomiska uppgifter och kontouppgifter: bank, kontonummer och fakturaadress.

Uppgifter som krävs för att försäkring eller förslag på försäkring, som: adresser och identifieringsuppgifter för försäkrad egendom, skadehistorik och skadeorsak, ägandeförhållande samt uppgifter om andra försäkringar som du har.

Vi använder cookies på våra webbsidor.

Här kan du läsa vad cookies är och hur vi använder dem: https://brookfield.se/cookies. Vår cookiepolicy och vilka cookies som spåras hittar du här: https://brookfield.se/cookie-policy-eu

 

Vi samlar i huvudsak in personuppgifter som du själv har lämnat till oss, din försäkringsförmedlare eller en samarbetspartner (företag eller privatperson) som har introducerat dig till oss. I samband med köp av försäkring, ändring eller förnyelse av försäkringar kan det vara aktuellt att inhämta information från bland annat offentliga institutioner och register.

Brookfield tillämpar sekretess avseende sina kunduppgifter. När vi utför tjänster och uppfyller avtal måste vi ibland lämna ut uppgifter om dig. Vi kan komma att överföra till, eller dela dina personuppgifter med, utvalda tredje parter såsom anges nedan.

Försäkringsgivare som vi tecknar försäkring för (inklusive deras försäkringsförmedlare): personuppgifter kommer att kunna lämnas ut till tredje part när så krävs för att ingå, administrera och fullgöra avtal om försäkring. I de fallen är de andra bolagen självständigt personuppgiftsansvariga.

Andra försäkringsgivare: vi delar personuppgifter med andra försäkringsbolag som t.ex. andra direktförsäkringsgivare för reseskydd. En försäkringsgivare som mottar personuppgifter är i dessa fall ansvarig för sin behandling av dina personuppgifter för ändamålet.

Försäkringsförmedlare: vid försäkringsförmedling delar vi personuppgifter för att försäkringsförmedlaren ska kunna kontrollera vår beräkning av försäkringsförmedlarens provision. Försäkringsförmedlaren är ansvarig för sin egen behandling av dina personuppgifter för detta ändamål.

Skadeserviceföretag: vi delar personuppgifter till det skadeserviceföretag som anlitas för reglering av försäkringsfall. Skadeserviceföretaget är i dessa fall ansvarig för sin behandling av dina personuppgifter för ändamålet.

Andra myndigheter: när myndigheter har stöd i lag för att hämta uppgifter om dig eller i de fall vi själva har rätt eller skyldighet att lämna uppgifter, lämnar vi ut dina personuppgifter utan ditt samtycke.

Vi ingår personuppgiftsbiträdesavtal med alla företag som behandlar personuppgifter på vårt uppdrag. Våra personuppgiftsbiträden kan inte behandla dina personuppgifter på annat sätt än det som avtalas med oss, och som beskrivs i den här integritetspolicyn. Vi använder personuppgiftsbiträde bland annat som leverantörer av ekonomitjänster.

Brookfield behandlar personuppgifter huvudsakligen inom EE/EES/Storbritannien. I den mån personuppgifter överförs till, och behandlas i, ett land utanför EU/EES/Storbritannien så vidtar vi alla rimliga legala, organisatoriska och tekniska åtgärder för att säkerställa att din data hanteras säkert och med en skyddsnivå jämförbar med, och i samma nivå som, skyddet som erbjuds inom EU/EES/Storbritannien.

Vi sparar dina personuppgifter så länge det är nödvändigt för att uppfylla det syfte för vilket vi sparar dem eller den tid som krävs enligt gällande rätt, till exempel tillämpliga preskriptionstider och bokförings- eller redovisningslagen. Se exempel på olika situationer nedan.

Kontakt och offert: om du har haft kontakt med oss, fått information eller ansökt om försäkring gallras dina personuppgifter efter 3 år om ingen försäkring har tecknats.

Befintlig kund: när vi har ingått avtal med dig och du har en försäkring hos oss sparar vi de uppgifter som är nödvändiga för att fullgöra avtalet.

Efter avslutad kundrelation: efter att avtalet med oss har upphört behöver vi spara personuppgifter så länge rättsliga anspråk kan göras gällande och därefter i minst elva år med hänsyn till regler om preskription.

Nedan beskriver vi dina rättigheter, när de gäller och när du kan nyttja dem.

Rätt till tillgång och rättelse: du har rätt att begära en bekräftelse på om vi behandlar dina personuppgifter och en kopia av de personuppgifter som är under behandling. När du anser att de personuppgifter vi har om dig inte stämmer eller är ofullständiga, så har du rätt att begära att dessa rättas eller uppdateras.

Rätt till radering: du har rätt att begära att dina personuppgifter raderas om uppgifterna inte längre är nödvändig för det syfte de är insamlade för eller om behandlingen av personuppgifterna inte utförs i enlighet med gällande lag. Det kan finnas legala skyldigheter som hindrar Brookfield att omedelbart radera vissa uppgifter. I detta fall kommer vi att blockera de personuppgifter som vi är skyldiga att spara så att de inte kan användas för annat ändamål.

Rätt till begränsning: du har rätt att få behandlingen av dina personuppgifter begränsad om
– du anser att de personuppgifterna vi behandlar om dig inte är korrekta under tiden vi undersöker om informationen är korrekt,
– behandlingen av personuppgifterna är olaglig men du motsätter dig att dina personuppgifter raderas och i stället begär att en begränsning av användningen sker
– du har invänt mot den behandling av dina personuppgifter som sker med stöd av intresseavvägning, då kan du begära att vår behandling begränsas under tiden vi undersöker om vi har rätt att fortsätta med vår behandling.

Rätt till invändning: du har rätt att göra invändningar mot sådana behandlingar av dina personuppgifter som vi utför med berättigat intresse som laglig grund. Vi har rätt att fortsätta vår behandling av dina personuppgifter, trots din invändning, om vi kan visa att det finns tvingade berättigade skäl som väger tyngre än ditt intresse av att behandlingen inte sker. Du har en ovillkorlig rätt att invända mot behandling av dina personuppgifter vid direkt

Om du har klagomål på vår personuppgiftsbehandling kan du kontakta vårt dataskyddsombud som kommer att undersöka ärendet, dataskydd@brookfield.se. Du har också möjlighet att lämna in ett klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten (www.imy.se).

Brookfield har ett dataskyddsombud som hjälper till att säkerställa att personuppgifter hanteras i enlighet med denna dataskyddspolicy. Om du har frågor om hur vi använder dina personuppgifter eller kommentarer rörande vår behandling av personuppgifter kan du kontakta dataskyddsombudet på dataskydd@brookfield.se

Vi ser regelbundet över den här informationen och ändrar beroende på förändringar i verksamheten eller i lagstiftning och myndigheters föreskrifter. Uppdateringar publiceras på vår webbplats.
Rulla till toppen