Vårt kontaktformulär fungerar inte för tillfället. För offert, vänligen maila info@brookfield.se

Många av våra kunder äger mer än ett hem och allt fler väljer att köpa hem utanför Sverige. Skälen till varför kunder väljer att söka sig utomlands varierar och skiljer sig framför allt beroende på var man befinner sig i livet. Vare sig det handlar om en plats för familj och släkt att umgås på, planering för pensionen, en ren investering eller för att kunna hyra ut finns alltid behovet att se över sin försäkring för bostaden utomlands.

Köpa & försäkra bostad utomlands

Populära platser

De hem som vi försäkrar i utlandet för svenska kunder är inte helt oväntat ofta belägna kring Medelhavets kustremsa och de flesta äger hem inom Europa. Många återfinns på Franska rivieran i Cannes, Antibes, Saint-Tropez, Villefranche-sur-Mer och andra kända kuststäder. Även i Spanien och på Mallorca såsom i Port d’Andratx samt i Portugal. Förutom boenden kring Medelhavet är även Alperna populärt till exempel Verbier i Schweiz.

Brookfield har rent geografiskt möjlighet och tillstånd att erbjuda försäkring för hem och egendom på samtliga dessa platser och länder. För varje bostad sker alltid en individuell riskbedömning för att se om försäkring kan erbjudas och därefter utformas en lämplig försäkringslösning.

När det gäller hem utanför Europa, till exempel i USA eller Australien, hänvisar vi i regel till att istället undersöka vilken försäkringslösning som kan erbjudas i den lokala försäkringsmarknaden. Till skillnad från vad många traditionellt är vana med i Sverige är det i utlandet vanligt med försäkringsförmedlare som är inriktade på just konsumentförsäkringar inklusive hem. Om du tar med dig värdesaker i form av smycken och klockor till utlandet och har din hemförsäkring i Sverige hos oss finns dock möjlighet att utöka skyddet för denna typ av egendom när du är bortrest eller andra personliga tillhörigheter som du har med dig.

Försäkra ditt boende utomlands

Det mest frekventa är att vi hjälper en kund som bor i Sverige och som köper eller redan äger ett hem utomlands. Vårt tillvägagångssätt är att först ta fram ett förslag för att försäkra det primära hemmet i Sverige. När en sådan lösning har presenterats och accepterats görs en riskbedömning för att försäkra och lägga till eventuella bostäder utomlands i den befintliga försäkringen.
Om all information finns tillgänglig direkt kan en helhetslösning presenteras för samtliga hem i det första offertstadiet. Om försäkringstagaren är den samma, vanligen en fysisk person, kan försäkringsskyddet för alla hem täckas in i ett och samma försäkringsbrev. Det går även att ha en juridisk person som försäkringstagare och i dessa fall kommer ett separat försäkringsbrev och premiefaktura att utfärdas.

Olika bostadsformer

Vissa föredrar lägenhet, andra vill ha ett semesterhus. Generellt kräver ett hus mer översyn och risken är ofta större med hänsyn till att allt mer behöver ses efter, från yttertak till stödmurar och kanske andra fasta konstruktioner utomhus som swimmingpool.

En lägenhet är lättare att låsa, dra ned jalusier och larma men löper samtidigt risk att drabbas av komplexa skador eftersom till exempel en vattenskada kan komma att påverka flera boenden samtidigt. Antingen från en lägenhet ovanför dig eller från din lägenhet till andra boenden.

Här är även ansvarsförsäkringen aktuell eftersom andra boenden kan komma att rikta krav mot dig för skadan. Omvänt gäller att om din bostad utsätts för en vattenskada eller brand från en annan lägenhet kommer vi att hantera din egendomsskada så att du slipper vänta på att eventuellt ansvar hos annan ska fastställas.

Bra att veta om försäkring

Att köpa en bostad utomlands är spännande men innebär också stora skillnader mot hur det går till i Sverige och varierar även mellan olika länder när det gäller lagar, skatter, administration och inte minst försäkring.
Här listar vi några saker som är bra att veta ur ett försäkringsperspektiv.
Utomlands är det vanligt att fastighetsmäklare och försäkringsförmedlare erbjuder en försäkring lokalt. Dessa försäkringar kan skilja sig mycket åt och de flesta kunder vill inte ha en försäkring med villkor på ett främmande språk. Om du är intresserad av att få en individuellt anpassad offert för försäkring av byggnaden är det därför viktigt att du är ute i god tid så att försäkringen är redo att gå i kraft när det väl är dags. Om du även köper möblerna i boendet behöver även dessa läggas till i försäkringen som bohag. I det fall att vi behöver göra en besiktning på plats, i regel sker detta när det gäller större och mer komplexa byggnader, kan vi ofta sätta igång försäkringen först och genomföra besiktningen så snart som möjligt. Eventuella skadeförebyggande åtgärder som identifieras kan då åtgärdas under försäkringsperioden, till exempel kan det handla om risk för fallande träd och grenar eller komplettering av larm.

Är det ett permanent boende eller är tanken att bara vara där och semestra några gånger om året? Om du är borta mer än 45-60 dagar i sträck behöver du utöka din reseförsäkring för att inte stå utan skydd om du skulle råka ut för ett olycksfall eller bli sjuk.

På vissa platser, till exempel Mallorca, finns särskilda regler för när du får hyra ut bostaden. När det kommer till försäkringen kan det påverka hur skyddet gäller om du hyr ut.

I Brookfields hemförsäkring finns generellt skydd som täcker ditt hem och egendom när du hyr ut till släktingar. Om du hyr ut till någon annan utomstående behöver du göra en specifik förfrågan för att se hur skyddet gäller eftersom det rent statistiskt är mer vanligt med skador i dessa fall. Kontrollera i din försäkring vad som gäller. Oavsett är det viktigt att den som hyr också har en ansvarsförsäkring i egenskap av hyresgäst. Om ett företag anlitas för att sköta uthyrningen kan frågan om ansvarsförsäkring ställas till dem.

I flera länder, däribland Frankrike, är även premien för försäkringen belagd med skatt. Detta skiljer sig från Sverige. Brookfield administrerar denna skatt för dig utifrån den skattesats som gäller för det berörda landet och beloppen framgår då som ett separat belopp på din premiefaktura.
En bra lösning brukar vara att avtala så att någon kan gå in och se till bostaden några gånger i månaden. Dels när det gäller inbrottsrisken är detta skadeförebyggande men även när det gäller konsekvensen av vattenskador. Här är det kritiskt att det upptäcks snarast möjligt. Om du köpt en lägenhet kanske det finns någon bekant eller granne du litar på eller annan representant som har åtkomst till bostaden om något skulle hända. Även här är det viktigt att kontrollera att försäkringen täcker om du har givit någon annan åtkomst till din bostad om en skada skulle inträffa.

För dig som flyttar ut från Sverige

Kanske överväger du att helt flytta ut från Sverige och behöver hjälp med försäkring för högre värden som du tar med dig i form av bohag, konst och värdesaker.

För kunder som inte längre har sitt primära hem i Sverige har vi möjlighet att ta fram förslag på försäkring för den primära bostaden i utlandet givet att det är inom Europa.

En förutsättning är emellertid att lösöret är tillräckligt högt och behovet speglar hem likt de vi försäkrar i Sverige, där det finns värden i egendom såsom konst och antikviteter. Framför allt värdet på lös egendom är det som styr möjligheten att erbjuda försäkring. Ju högre värdet är desto större är sannolikheten att vi kan ta fram ett förslag.

För dig som återvänder

Omvänt kanske du är utflyttad från Sverige och har arbetat utomlands i många år, men är nu i ett skede i livet där du är intresserad av att förvärva en fastighet i Sverige igen. Om objektet du köper är av mer exklusiv karaktär eller stort till ytan kan det vara svårt att få hjälp via de traditionella svenska försäkringsbolagen eftersom egendomen ska fogas in i villkoret för en traditionell fritidshusförsäkring. Särskilt om det inte finns en primär hemförsäkring eller villahemförsäkring i Sverige kan det vara komplicerat.

Genom Brookfields inriktning att försäkra hem med höga värden kan vi ofta ta en annan syn och erbjuda villkor som matchar behovet bättre. Vi har försäkrat Sveriges exklusiva hem sedan 2010 enligt det engelska konceptet “High net worth insurance”: en försäkringsmodell som är utformad för att skydda värdefulla hem och föremål inklusive smycken, antikviteter, samlarföremål.

Glöm inte ansvarsförsäkringen

Flera kunder som vi träffar tänker framför allt på sin ekonomiska exponering när det gäller hemmet och sin lösa egendom. Att ha en omfattande försäkring som täcker brand, vattenskador, storm och andra naturskador eller inbrott och skadegörelse är givetvis oerhört viktigt. Det är en förutsättning för att bevara och skydda värdet på sina fysiska tillgångar.
Utöver detta finns dock en ekonomisk exponering vad gäller ansvar i egenskap av ägare av eller boende i hemmet utomlands. Om någon lider en personskada på din fastighet kan krav komma att riktas mot dig och då är det viktigt att det finns en gällande ansvarsförsäkring och att försäkringsbeloppet är tillräckligt. Om försäkringstagaren är en juridisk person kontrollerad av dig kan vi notera dig som medförsäkrad i försäkringsbrevet.

Är det dessutom så att det finns personal anlitad av försäkringstagaren för att utföra arbete på fastigheten, i form av till exempel trädgårdsarbete eller hushållsarbete, är det även viktigt att kontrollera om försäkringen täcker krav från sådan person. På engelska brukar det kallas för “EPL”.

När det gäller svenska traditionell hemförsäkringar är ansvarsförsäkringen som regel dels begränsad till Norden och dels med försäkringsbelopp som väsentligt understiger vad som normalt efterfrågas för kunder inom High net worth-segmentet. Vanligen erbjuds 5 000 000 kr medan Brookfield erbjuder 30 000 000 kr som högsta ersättning. Vi skriver alltid tydligt i försäkringsbrevet vilket försäkringsbelopp som gäller för dig.

Risker specifika för landet och platsen

Finns risk för jordbävning, översvämningar eller andra naturskador? Hur ser det ut när det gäller risk för inbrott eller rån? Beroende på var du väljer att köpa ditt hem i utlandet är det bra att kontrollera hur möjligheten till försäkring ser ut.

Naturskador påverkar framför allt byggnader och fasta konstruktioner utomhus. Om du väljer att köpa på en plats som är särskilt utsatt eller i riskzon för en viss typ av skador är det bra att vara förberedd på att du kan komma behöva stå en del av risken själv i form av högre självrisk till exempel för jordbävning.

Om du avser att ta med dig smycken och klockor när du reser till din bostaden utomlands är det bra att planera så att det finns ett ordentligt kassaskåp och larm kopplat till larmcentral. Även om det är en plats som inte är direkt förknippad med hög kriminalitet kan det finnas en större risk än vad man tror för att bli utsatt för inbrott, stöld eller rån i mer exklusiva områden där det är känt att besökare och boenden ofta bär med sig dyrbara klockor och smycken.

Vill du ha förslag på försäkring?

Fyll i dina uppgifter så hör vi av oss.

    Rulla till toppen